AHV

Het downloaden van de algemene voorwaarden in PDF-formaat

Onze algemene voorwaarden kunt u hier als

PDF downloaden. [PDF, 293 KB]
Document printen

Het afsluiten van de overeenkomst

De koopovereenkomst komt tot stand wanneer wij uw bestelling accepteren door de goederen te leveren of door u op de hoogte te stellen van de levering. Uw aanvraag kan door ons alleen worden geaccepteerd tot het moment waarop u de reactie onder normale omstandigheden kunt verwachten.
 

Prijzen

De vermelde prijzen zijn in euro's en inclusief btw.

Verzendkosten

We leveren alle artikelen tegen een geringe bezorgprijs van slechts € 5,99 per bestelling. Bestellingen vanaf € 100 worden gratis verzonden.

Levering

Alle artikelen die in een pakket of in een stevige envelop worden verstuurd, bezorgen we rechtstreeks per post bij u thuis. Tenzij anders vermeld op de aanbieding, is de levertijd 10 werkdagen. Mocht de levering vertraging oplopen, dan brengen we u daarvan op de hoogte. Vanaf een bestelwaarde van €100 nemen wij na aftrek van eventuele kortingen de verzendkosten voor onze rekening. Mocht uw bestelwaarde minder dan € 100 zijn dan zullen wij wel verzendkosten van € 5,99 in rekening brengen voor het thuisbezorgen van uw bestelling. Leveringen zijn alleen mogelijk binnen Nederland.

 

Levering op het door u gewenste afleveradres

U kunt natuurlijk een ander adres binnen Nederland opgeven als afleveradres. Uw bestellingen worden dan automatisch aan dat adres geleverd.
 

 

Adreswijziging

U bent verplicht om een adreswijziging onmiddellijk door te geven aan MONA. Bij verzuim hiervan, geldt een aflevering aan het laatste, bij  MONA kenbaar gemaakte huisadres, als een geldige levering. Voor eventuele ontstane schade is MONA niet aansprakelijk.

Waarborgen / garantie

De wettelijke garantie is van toepassing. In het geval van een garantieclaim kunt u contact opnemen met de servicepartner voor technische items, die u kunt vinden in de documenten die u bij uw apparaat ontvangt. Mocht u de documenten niet bij de hand hebben of als het om een niet-technisch item gaat, neem dan schriftelijk of telefonisch contact op met onze klantenservice. Als wij speciale garanties verlenen, dan blijven uw wettelijke garantieclaims bestaan. U kunt de garantievoorwaarden nalezen op www.monamoda.nl/garantie.

Betaling

Wij bieden u verschillende betaalmogelijkheden. Kies tussen betaling binnen 30 dagen na factuurdatum of in 2-3 maanden (bij kredietwaardigheid). Bij betaling in termijnen berekenen wij een renteopslag tussen 0,54% en 0,62% per maand (eff. rente per jaar 8,80% tot 10,98,%).  
Eventueel bieden wij klanten die langer dan drie maanden een klantrekening hebben tegen een kleine renteopslag een betalingspauze aan. Kredietwaardigheid is vereist. De exacte voorwaarden voor betaling in termijnen en de betalingsvrije periode vindt u in de termijncalculator of de bijbehorende tabel.
In individuele gevallen behouden we ons het recht voor om de goederen pas te leveren nadat een aanbetaling is gedaan om het kredietrisico te dekken.

Tussentijdse aflossingen

Indien u in termijnen betaalt heeft u de mogelijkheid om de openstaande kredietsom geheel of gedeeltelijk bij vooruitbetaling aan MONA te voldoen zonder dat u daarvoor een boeterente verschuldigd bent aan MONA. In geval van vooruitbetaling zullen kredietkosten slechts tot de dag van betaling in rekening worden gebracht en zal de duur van de kredietovereenkomst worden aangepast. Vooruitbetaling zal, zonder schriftelijke toestemming van MONA, niet kunnen leiden tot een aanpassing van de hoogte van de maandelijkse termijnen.

 

Eigendomsvoorbehoud

De goederen blijven ons eigendom tot de volledige betaling is ontvangen.

Informatie over het herroepingsrecht van consumenten

Informatie over het herroepen
U hebt het recht om deze overeenkomst binnen veertien dagen zonder opgave van redenen te herroepen. De termijn voor herroeping bedraagt veertien dagen vanaf de dag waarop u of een door u genoemde derde partij, die niet de vervoerder is, de laatste goederen in bezit heeft genomen.
Om uw herroepingsrecht te kunnen uitoefenen moet u ons (MONA MODA GmbH, Industriestraße 20, D-76684 Östringen, Tel.: 077 799 90 09, fax: 077-799 9001, e-mail: service@monamoda.nl) door middel van een ondubbelzinnige verklaring (bijvoorbeeld een brief per post, fax of e-mail) op de hoogte stellen van uw beslissing om deze overeenkomst te herroepen. U kunt gebruik maken van het voorbeeldformulier voor herroeping dat hieronder is bijgevoegd en in de huidige hoofdcatalogus is opgenomen, maar dat is niet verplicht. UU kunt het annuleringsformulier of een andere duidelijke verklaring ook elektronisch invullen en verzenden via onze website www.monamoda.nl/contact. Als u gebruik maakte van deze mogelijkheid zullen wij u per omgaande (bijvoorbeeld per e-mail) een ontvangstbevestiging van uw herroeping sturen. Om aan de termijn voor herroeping te voldoen, is het voldoende dat u de kennisgeving van de uitoefening van het recht tot herroeping verzendt voordat de termijn voor herroeping is verstreken.


Gevolgen van de herroeping
Als u deze overeenkomst hebt herroepen, storten wij u alle betalingen die wij van u hebben ontvangen terug, inclusief de leveringskosten (met uitzondering van de extra kosten die voortvloeien uit uw keuze voor een andere leveringswijze dan de door ons aangeboden goedkoopste standaardlevering), zonder onnodige vertraging en in ieder geval niet later dan 14 dagen vanaf de dag waarop wij op de hoogte zijn gesteld van uw beslissing om dit contract te herroepen. Voor deze terugbetaling gebruiken we hetzelfde betaalmiddel dat u voor de oorspronkelijke transactie hebt gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders met u is overeengekomen; in geen geval worden u voor deze terugbetaling kosten in rekening gebracht. We kunnen de terugbetaling inhouden totdat we de goederen hebben teruggekregen of totdat u bewijs hebt geleverd dat u de goederen hebt teruggezonden, al naar gelang van wat het eerste het geval is. U moet de goederen onmiddellijk aan ons retourneren of overhandigen, in elk geval niet later dan veertien dagen na de datum waarop u ons hebt geïnformeerd over de annulering van dit contract. De termijn is in acht genomen als u de goederen verzendt voordat de termijn van veertien dagen is verstreken. Wij dragen de kosten voor het terugzenden van de goederen.
U hoeft alleen te betalen voor eventuele waardevermindering van de goederen als deze waardevermindering te wijten is aan een behandeling van de goederen die niet noodzakelijk is voor het controleren van hun toestand, eigenschappen en functionaliteit.
 

Eind van de informatie over herroeping

Houd er rekening mee dat er wettelijke uitzonderingen zijn op het recht om te herroepen. Zo is het herroepingsrecht niet van toepassing op overeenkomsten op afstand voor de levering van goederen die niet geprefabriceerd zijn en voor de vervaardiging waarvan een individuele keuze of bepaling door de consument doorslaggevend is, of die duidelijk zijn afgestemd op de persoonlijke behoeften van de consument, of die snel kunnen bederven of waarvan de houdbaarheidsdatum zou worden overschreden, of die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet geschikt zijn voor retourzending indien het zegel na levering is verwijderd, of van geluids- of video-opnamen of computersoftware in een verzegelde verpakking indien het zegel na levering is verwijderd.

Voorbeeldformulier herroeping
(Als u de overeenkomst wilt herroepen, vul dan dit formulier in en stuur het naar ons terug.)

      - An MONA MODA GmbH, Industriestraße 20, D-76684 Östringen, e-mail: service@monamoda.nl)
      - Ik/wij (*) herroep(en) hierbij de door mij/ons (*) gesloten overeenkomst voor de aankoop van de volgende goederen (*)/de levering van de volgende
        dienstverlening (*)
      - Besteld op (*) / ontvangen op (*)
      - Naam van de consument(en)
      - Adres van de consument(en)
      - Handtekening van de consument(en) (alleen indien dit formulier per post wordt opgestuurd)
      - Datum
 _________________________
(*) Doorstrepen wat niet van toepassing is

U kunt hier ook het voorbeeld van een modelherroepingsformulier downloaden.

Privacybeleid

Alle persoonlijke gegevens worden vanzelfsprekend vertrouwelijk behandeld. De gegevens die nodig zijn voor de verwerking worden door MONA opgeslagen en verwerkt in het kader van de orderverwerking. Adresgegevens kunnen ook worden gebruikt voor reclamedoeleinden; u kunt te allen tijde bezwaar maken tegen dit gebruik van gegevens. We gebruiken de gegevensuitwisseling bovendien ook voor kredietcontroles. Op basis van wiskundig-statistische procedures ontvangen wij gegevens van:

Experian Nederland B.V.
P.O. Box 16604
NL-2500 BP Den Haag
0900-39737426 (0900-EXPERIAN) (45 cpm)

MONA en het milieu

Alle verkoopverpakkingen zijn gemaakt van recyclebaar materiaal. Dat is niet alleen goed voor het milieu, maar ook voor uw portemonnee. De verwijderingsbijdrage voor elektrische apparaten is bij de prijs inbegrepen.

Late betaling

Betaling binnen 30 dagen

Wanneer de goederen worden geleverd ontvangt u een overschrijvingsbewijs waarop het bedrag staat dat moet worden betaald. Als u niet op tijd betaalt ontvangt u een herinnering en moet u wettelijke rente betalen over het openstaande bedrag. In dat geval worden ook andere openstaande facturen onmiddellijk opeisbaar en worden andere bestellingen opgeschort.

Betaling in termijnen

Als u kiest voor betaling in termijnen, kunt u uw maandelijkse termijn overmaken door middel van een aparte bank- of giro-overschrijving. Behoudens tegenbewijs wordt het openstaande bedrag vastgesteld aan de hand van het bankafschrift van MONA. U moet het bedrag dat op het bankafschrift staat binnen 30 dagen betalen. Anders ontvangt u een aanmaning en moet u wettelijke rente betalen over het openstaande bedrag. Als u ook na een tweede herinnering niet betaalt, wordt het volledige openstaande bedrag onmiddellijk opeisbaar en wordt de levering van uw bestellingen opgeschort. Indien u in gebreke blijft met de betaling van het op het rekeningoverzicht vermelde saldo, is MONA bevoegd de vordering ter incasso uit handen te geven op een door MONA te bepalen tijdstip. Alle hieraan verbonden gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten komen voor uw rekening.
 

Subsidiabiliteit

Het gehele openstaande bedrag wordt ook direct opeisbaar indien:
a.    de klant na ingebrekestelling twee of meer maandtermijnen achterstallig is;
b.    de klant Nederland heeft verlaten of aannemelijk is dat de klant Nederland binnen enkele maanden zal verlaten;
c.    tegen de klant een faillissementsprocedure loopt;
d.    de klant surseance van betaling heeft aangevraagd;
e.    de klant aan MONA onjuiste informatie heeft verstrekt met betrekking tot de totstandkoming van de overeenkomst, welke van dien aard is dat MONA de overeenkomst niet of onder andere voorwaarden zou hebben gesloten indien zij de juiste feiten zou hebben gekend;
f.    der klant de goederen heeft verduisterd voordat het volledige creditbedrag aan MONA is betaald.
 

Voorwaarden voor de verantwoorde aanname van opdrachten

MONA moet een bestelling op verantwoorde wijze kunnen accepteren. Daartoe beoordelen we bestellingen op basis van het eerdere bestel- en betaalgedrag van de klant en ons eigen economische ervaringsscoresysteem. Als wij meer informatie nodig hebben neemt een medewerker van het MONA informatieteam contact met u op.

Het opslaan van de tekst van de overeenkomst


De tekst van de overeenkomst wordt niet door ons opgeslagen en kan niet worden opgevraagd nadat het bestelproces is voltooid. U kunt de bestelgegevens wel direct afdrukken voordat u de bestelling verstuurt. Die taal van de overeenkomst, de bestellingen en de onderneming is Nederlands.

  Identificatie van de aanbieder

MONA MODA GmbH
Industriestraße 20, D-76684 Östringen

Geregistreerd bij de rechtbank het Registergericht Mannheim HRB 748811
Directeuren: Colin Bader, Alexander Bader

Voor vragen of verklaringen over een met ons gesloten overeenkomst kunt u contact met ons opnemen via telefoon 077 799 90 09

Deelname bij geschillen

Wij nemen niet deel aan geschillenbeslechtingsprocedures voor een arbitragecommissie voor consumentenzaken.