Informatie over het privacybeleid van MONA MODA

De bescherming en beveiliging van uw persoonlijke gegevens is voor ons van het grootste belang. Wij verwerken uw persoonlijke gegevens in strikte overeenstemming met de wettelijke vereisten. Persoonlijke gegevens zijn gegevens waarmee u kunt worden geïdentificeerd of waarmee u identificeerbaar bent. Uw persoonlijke gegevens worden alleen door ons verwerkt als dit wettelijk is toegestaan of als u hier vooraf toestemming voor hebt gegeven. Wij willen u informeren over de verwerking van persoonsgegevens door MONA MODA in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming van de EU (hierna te noemen: GDPR). Lees onze informatie over gegevensbescherming zorgvuldig door. Als u vragen of opmerkingen hebt over deze informatie omtrent gegevensbescherming, kunt u deze te allen tijde sturen naar het e-mailadres dat in sectie 2 wordt vermeld.


Inhoudsopgave

1. Overzicht
2. Contactgegevens van de voor de verwerking verantwoordelijke en de functionaris voor gegevensbescherming van het bedrijf.
3. Doeleinden van gegevensverwerking, oorsprong van de gegevens, rechtsgrondslagen en legitieme belangen van MONA MODA of een derde en categorieën van ontvangers
3.1. Onze website of applicatie oproepen
3.2. Sluiting, uitvoering of beëindiging van een overeenkomst
3.3. Gegevensverwerking voor reclamedoeleinden
3.4. Aanwezigheid op het internet en optimalisatie van de website
3.5. Ander gebruik
4. Overdrachten naar ontvangers buiten de EU
5. Uw rechten
6. Maatregelen voor gegevensbescherming

1. Overzicht

De volgende informatie over gegevensbescherming informeert u over het soort en de omvang van de verwerking van zogenaamde persoonsgegevens door MONA MODA. Persoonlijke gegevens zijn informatie die direct of indirect aan uw persoon is of kan worden toegewezen. De gegevensverwerking door MONA MODA kan met name in twee categorieën worden onderverdeeld:

 • • Alle gegevens die nodig zijn voor de uitvoering van een contract met MONA MODA worden verwerkt ten behoeve van de contractverwerking. Als gelieerde bedrijven of externe dienstverleners ook betrokken zijn bij de verwerking van het contract, bijv. logistieke bedrijven of betalingsdienstverleners, drukkerijen, brievenwinkels, callcenters, adressendienstverleners, internetserviceproviders en datacenters, worden uw gegevens aan hen doorgegeven voor zover dat in elk geval noodzakelijk is.
 • • Wanneer u de website/applicatie van MONA MODA opent, wordt er verschillende informatie uitgewisseld tussen uw eindapparaat en onze server. Dit kan ook betrekking hebben tot persoonsgegevens. De informatie die op deze manier wordt verzameld, wordt onder andere gebruikt om onze website te optimaliseren of om reclame weer te geven in de browser van uw eindapparaat. In overeenstemming met de bepalingen van de GDPR zijn er verschillende rechten die tegen ons geldig gemaakt kunnen worden. Dit omvat onder andere het recht om bezwaar te maken tegen geselecteerde gegevensverwerking, in het bijzonder gegevensverwerking voor reclamedoeleinden. De mogelijkheid om bezwaar te maken wordt in druk benadrukt. Als u vragen hebt over onze informatie over gegevensbescherming, kunt u te allen tijde contact opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming. U vindt de contactgegevens hieronder.

 

2. Contactgegevens van de voor de verwerking verantwoordelijke en de functionaris voor gegevensbescherming van het bedrijf

Deze informatie over gegevensbescherming is van toepassing op de gegevensverwerking door MONA MODA GmbH, Industriestraße 20, 76684 Östringen ("verantwoordelijke") en op de volgende websites of applicaties: www.monamoda.nl. De functionaris voor gegevensbescherming van MONA MODA kan worden gecontacteerd op bovenstaand adres, t.a.v. Afdeling Gegevensbescherming of op privacy@monamoda.nl

3. Doeleinden van gegevensverwerking, oorsprong van de gegevens, rechtsgrondslagen en legitieme belangen van MONA MODA of een derde partij en categorieën ontvangers

3.1. Onze website/applicatie oproepen

Wanneer u onze website/applicatie bezoekt, stuurt de browser die op uw apparaat wordt gebruikt automatisch informatie naar de server van onze website/applicatie en slaat deze tijdelijk op in een zogenaamd logbestand. Wij hebben hierop geen invloed. De volgende informatie wordt ook zonder uw tussenkomst verzameld en opgeslagen totdat deze automatisch wordt verwijderd:

 • • het IP-adres van het aanvragende apparaat met internetverbinding,
 • • de datum en tijd van toegang,
 • • de naam en URL van het opgehaalde bestand,
 • • de website/applicatie van waaruit de toegang werd gemaakt (referrer URL),
 • • de browser die u gebruikt en, indien van toepassing, het besturingssysteem van uw computer met internetverbinding alsmede de naam van uw toegangsprovider.

 

De rechtsgrondslag voor het verwerken van het IP-adres is artikel 6 para. 1 onder f) GDPR. Ons legitieme belang komt voort uit de hieronder vermelde doeleinden van gegevensverzameling. Wij willen erop attent maken dat wij geen conclusies over uw identiteit kunnen trekken uit de verzamelde gegevens en dat wij dat ook niet doen.

Het IP-adres van uw eindapparaat en de andere hierboven vermelde gegevens worden door ons gebruikt voor de volgende doeleinden:

 • • Zorgen voor een vlotte verbindingsopbouw,
 • • Om het gebruiksgemak van onze website/applicatie te garanderen,
 • • Evaluatie van systeemveiligheid en -stabiliteit en
 • • andere administratieve doeleinden.

 

De gegevens worden voor een periode van 7 dagen opgeslagen en daarna automatisch verwijderd. Wij maken bovendien gebruik van cookies, trackingtools, targetingmethoden en plug-ins voor sociale media voor onze website/applicatie. De exacte procedures en hoe uw gegevens hiervoor worden gebruikt, worden hieronder in paragraaf 3.4 nader toegelicht.  Als u in uw browser of besturingssysteem of andere instellingen op uw apparaat hebt ingestemd met geolocalisatie, gebruiken wij deze functie om u individuele diensten aan te bieden op basis van uw huidige locatie (bijv. de locatie van het dichtstbijzijnde filiaal). Wij verwerken uw locatiegegevens uitsluitend voor deze functie. De gegevens worden verwijderd wanneer u ze niet meer gebruikt.

3.2. Sluiting, uitvoering of beëindiging van een contract

3.2.1. Gegevensverwerking bij het afsluiten van een contract
Het doel van MONA MODA is de verkoop op afstand van goederen en diensten en de detailhandel binnen het toepassingsgebied van de door de autoriteiten verleende vergunningen. In dit verband verwerken wij de gegevens die nodig zijn voor het afsluiten, uitvoeren of beëindigen van een contract. Deze omvatten:

 • • Voornaam, achternaam
 • • Factuur- en afleveradres
 • • E-mailadres
 • • Factuur- en betalingsgegevens
 • • Geboortedatum, indien van toepassing
 • • Telefoonnummer, indien van toepassing

 

De rechtsgrondslag hiervoor is artikel 6 para. 1 onder b) GDPR. Voor zover wij uw contactgegevens niet gebruiken voor reclamedoeleinden (zie 3.3. hierna), bewaren wij de verzamelde gegevens voor contractverwerking tot het verstrijken van de wettelijke of eventuele contractuele garantie- en waarborgrechten. Na het verstrijken van deze periode bewaren wij de informatie over de contractuele relatie die vereist is volgens de handels- en belastingwetgeving gedurende de wettelijk bepaalde perioden. Gedurende deze periode (meestal tien jaar na het afsluiten van het contract) worden de gegevens alleen opnieuw verwerkt in het geval van een controle door de belastingdienst.

3.2.2. Identiteit, kredietwaardigheid en verzending naar kredietbureaus
Indien nodig zullen wij uw identiteit verifiëren aan de hand van informatie van serviceverleners. De rechtsgrondslag hiervoor is artikel 6 para. onder b) en onder f) GDPR. Wij zijn gemachtigd om dit te doen om uw identiteit te beschermen en pogingen tot fraude op onze kosten te voorkomen. Het feit en het resultaat van ons onderzoek worden toegevoegd aan uw klantenaccount of uw gastaccount voor de duur van de contractuele relatie.

Bij aankoop op rekening of in termijnen geven wij uw gegevens (naam, adres en, indien van toepassing, geboortedatum) door aan de Bonitätsladen Biedermann in Buxtehude ten behoeve van kredietbeoordeling, om informatie te verkrijgen voor de beoordeling van het risico van wanbetaling op basis van mathematisch-statistische procedures met behulp van adresgegevens, de rechtsgrondslag voor deze overdracht is artikel 6 para.1b) en artikel 6 para.1f) GDPR. Doorgifte op basis van deze bepalingen kan alleen plaatsvinden voor zover dit noodzakelijk is om de legitieme belangen van ons of derden te waarborgen en niet opweegt tegen de belangen van de fundamentele rechten en vrijheden van de betrokkene, die de bescherming van persoonsgegevens vereisen. Gedetailleerde informatie over de BBB in de strekking van de BBB-richtlijn artikel 14 GDPR, d.w.z. informatie over het zakelijke doel, de doeleinden van gegevensopslag, de ontvangers van de gegevens, het recht op zelfopenbaarmaking, het recht op wissen of rectificatie, etc. vindt u hier.

Als u al een bestelling bij ons hebt geplaatst, kunnen de gegevens die wij over u hebben opgeslagen, worden aangevuld met zogenaamde scorewaarden. Onder scoren wordt verstaan het maken van een voorspelling van toekomstige gebeurtenissen op basis van verzamelde informatie en ervaringen uit het verleden. De gegevens die over u zijn opgeslagen, worden gebruikt om u toe te wijzen aan statistische groepen van mensen die in het verleden soortgelijke gegevens hebben ingevoerd. De onderliggende gebruikte methode is een goed onderbouwde wiskundig-statistische methode voor het voorspellen van risicokansen die al vele jaren in de praktijk is beproefd.

In het geval van een betalingsachterstand geven wij de benodigde gegevens door aan een bedrijf dat belast is met de tenuitvoerlegging van de vordering als aan de overige wettelijke vereisten is voldaan. De rechtsgrondslagen hiervoor zijn zowel artikel 6 para. 1 onder b) als artikel 6 para.1 onder f) GDPR. Het geldend maken van een contractuele aanspraak moet worden beschouwd als een legitiem belang in de zin van de tweede genoemde bepaling. Als aan de andere wettelijke vereisten is voldaan, geven wij ook informatie over de betalingsachterstand of het in gebreke blijven door aan kredietbureaus die met ons samenwerken. De rechtsgrondslag hiervoor is artikel 6 para. 1 onder f) GDPR. Het legitieme belang dat hier vereist is, vloeit voort uit ons belang en dat van derden om contractuele risico's voor toekomstige contracten te verminderen.

3.2.3. Oorsprong van de gegevens.
Als wij de gegevens niet rechtstreeks van u hebben ontvangen, bijvoorbeeld door het gebruik van onze websites of door uw bestelling bij ons, kunnen uw gegevens afkomstig zijn van de overname van het merk MONA MODA door ons. U had eerder een klantrelatie met het voorgaande bedrijf. Als onderdeel van de merkovername hebben wij u, in overeenstemming met de aanbeveling van de toezichthoudende autoriteiten voor gegevensbescherming, de mogelijkheid gegeven om binnen een redelijke termijn bezwaar te maken tegen de overdracht van uw persoonlijke gegevens die niet absoluut noodzakelijk zijn voor de uitvoering van het contract. Wij danken u voor uw klantentrouw en zijn blij dat u trouw blijft aan het merk MONA MODA. Uw persoonlijke gegevens zijn aan ons, MONA MODA GmbH, doorgegeven zodat u ook in de toekomst kunt profiteren van de productwereld van het merk MONA MODA.

3.3. Gegevensverwerking voor reclamedoeleinden

3.3.1. Reclamedoeleinden van MONA MODA en derden
Als u al eerder bij MONA MODA hebt besteld, vermelden wij u als bestaande klant. In dit geval verwerken wij uw contactgegevens per post buiten het bestaan van een specifieke toestemming om u op deze manier informatie te sturen over nieuwe producten en diensten. Van tijd tot tijd sturen wij uw contactgegevens per post naar zorgvuldig geselecteerde contractuele partners uit de detailhandel en telecommunicatiesector, zodat zij u ook kunnen informeren over hun producten. Wij verwerken uw e-mailadres om u informatie te sturen over onze eigen, soortgelijke producten zonder uw specifieke toestemming.

3.3.2. Op interesses gebaseerde reclame
Wij categoriseren en voegen verdere informatie toe aan uw klantprofiel, zodat u alleen informatie ontvangt waarvan verondersteld wordt interessant voor u te zijn. Hiervoor wordt zowel statistische informatie als persoonlijke informatie (bijv. basisgegevens van uw klantprofiel) gebruikt. Het doel is om u reclame te bieden die uitsluitend is afgestemd op uw werkelijke of vermeende behoeften en u niet lastig te vallen met onnodige reclame.
De rechtsgrondslag voor bovengenoemde verwerkingen is artikel 6 para. onder f) GDPR. De verwerking van bestaande klantgegevens op deze manier voor onze eigen reclamedoeleinden of voor reclamedoeleinden van derden moet worden beschouwd als een legitiem belang. De duur van gegevensopslag voor reclamedoeleinden volgt geen starre principes en is gebaseerd op de vraag of de opslag noodzakelijk is voor reclamedoeleinden.

3.3.3. Recht van bezwaar
U kunt te allen tijde kosteloos bezwaar maken tegen gegevensverwerking voor de bovengenoemde doeleinden, afzonderlijk voor het betreffende communicatiekanaal en met werking voor de toekomst. Het enige wat u hoeft te doen is een e-mail of een brief per post sturen naar de contactgegevens onder 2.
Als u bezwaar maakt, wordt het betreffende contactadres geblokkeerd voor verdere verwerking van reclamegegevens. Wij willen erop wijzen dat er in uitzonderlijke gevallen toch reclamemateriaal kan worden verzonden, zelfs nadat wij uw bezwaar hebben ontvangen. Dit is om technische redenen en betekent niet dat wij uw bezwaar niet zullen uitvoeren. Bedankt voor uw begrip.

3.3.4. Nieuwsbrief verzending
Op onze website bieden wij u de mogelijkheid om u in te schrijven voor onze nieuwsbrief. Om er zeker van te zijn dat er geen fouten zijn gemaakt bij het invoeren van het e-mailadres, gebruiken wij de zogenaamde double opt-in procedure: Nadat u uw e-mailadres in het registratieveld hebt ingevuld, sturen wij u een bevestigingslink. Alleen als u op deze bevestigingslink klikt, wordt uw e-mailadres toegevoegd aan onze mailinglijst. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken met werking voor de toekomst. Het enige wat u hoeft te doen is een korte e-mail sturen naar het e-mailadres dat onder 2. is vermeld.

3.3.5. Het openings- en leesgedrag van nieuwsbrieven bepalen
Wij analyseren het gebruiksgedrag van de ontvanger van onze nieuwsbrief om meer te weten te komen over de aantrekkelijkheid van het ontwerp van deze e-mails (artikel (1) (f) GDPR). Wij willen de verkoop van onze diensten verhogen (ons legitieme belang). Wij worden hierbij ondersteund door onze e-mailserviceprovider en andere IT-serviceproviders als verwerkers. Wij verwerken uw gegevens voor dit doel totdat u bezwaar maakt of totdat de gegevens niet langer nodig zijn voor de analyse. Deze verwerking is niet contractueel of wettelijk verplicht en het bezwaar heeft geen invloed op het verzenden van e-mails. U kunt te allen tijde bezwaar maken tegen verwerking voor dit doel. Het enige wat u hoeft te doen is een korte e-mail sturen naar het e-mailadres dat onder 2. is vermeld.

3.3.6. Toestemming voor telefonische reclame
Als u toestemming hebt gegeven voor telefonische reclame, bewaren wij deze informatie in overeenstemming met de verplichting die voortvloeit uit artikel 7a para. 2 van het Duitse UWG voor een periode van 5 jaar, te beginnen met het verlenen van toestemming en na elk gebruik van de toestemming.

3.4. Online aanwezigheid en websiteoptimalisatie

3.4.1. Cookies - Algemene informatie
Wij gebruiken cookies op onze website op basis van artikel 6 lid1 onder f) GDPR. Ons belang bij het optimaliseren van onze website is te beschouwen als legitiem in de strekking van de bovengenoemde bepaling. Cookies zijn kleine bestanden die automatisch door uw browser worden aangemaakt en die op uw eindapparaat (laptop, tablet, smartphone, enz.) worden opgeslagen wanneer u onze website bezoekt. Cookies veroorzaken geen schade aan uw eindapparaat en bevatten geen virussen, Trojaanse paarden of andere malware. Er wordt informatie opgeslagen in de cookie die in elk geval resulteert in verband met het specifieke eindapparaat dat wordt gebruikt. Dit betekent echter niet dat wij uw identiteit onmiddellijk zullen kennen. Enerzijds dient het gebruik van cookies om het gebruik van onze website voor u aangenamer te maken. Wij gebruiken bijvoorbeeld zogenaamde sessiecookies om te herkennen dat u al eerder afzonderlijke pagina's van onze website hebt bezocht of dat u al bent aangemeld bij uw klantenaccount. Deze worden automatisch verwijderd nadat u onze site verlaat. Daarnaast gebruiken wij ook tijdelijke cookies ten behoeve van de gebruiksvriendelijkheid, die gedurende een bepaalde periode op uw eindapparaat worden opgeslagen. Als u onze site opnieuw bezoekt om van onze diensten gebruik te maken, wordt automatisch herkend dat u ons al eerder hebt bezocht en welke gegevens en instellingen u hebt ingevoerd, zodat u deze niet opnieuw hoeft in te voeren.

Als u een klantenaccount hebt bij MONA MODA en bent ingelogd of de functie "ingelogd blijven" activeert, wordt de in cookies opgeslagen informatie toegewezen aan uw klantenaccount.

Anderzijds gebruiken wij cookies om het gebruik van onze website statistisch te registreren en te evalueren om ons aanbod voor u te optimaliseren en om specifiek op u afgestemde informatie weer te geven. Met deze cookies kunnen wij automatisch herkennen dat u onze website al eerder hebt bezocht wanneer u terugkeert. Deze cookies worden automatisch verwijderd na een bepaalde periode. De meeste browsers accepteren cookies automatisch. U kunt uw browser echter zo instellen dat er geen cookies op uw computer worden opgeslagen of dat er altijd een melding verschijnt voordat er een nieuwe cookie wordt aangemaakt. Het volledig uitschakelen van cookies kan echter betekenen dat u niet van alle functies van onze website gebruik kunt maken. De opslagperiode van cookies hangt af van het beoogde gebruik en is niet voor iedereen hetzelfde.

Deze website laadt een JavaScript-code van eKomi Ltd, gevestigd aan Markgrafenstr. 11 in 10969 Berlijn, Duitsland. eKomi stelt ons in staat om klantbeoordelingen op te nemen op onze website. Als u JavaScript in uw internetbrowser heeft geactiveerd en er geen JavaScript-blokker actief is, kunnen er persoonlijke gegevens naar eKomi worden verzonden. Wij kunnen geen uitspraken doen over welke gegevens eKomi ontvangt en in hoeverre deze gegevens door eKomi worden gebruikt. Meer informatie kunt u rechtstreeks van eKomi krijgen op http://www.ekomi.de/de/datenschutz. Ten behoeve van leveranciers- en productevaluaties door onze klanten en voor onze eigen kwaliteitsbelofte hebben wij evaluatiesoftware van de onafhankelijke provider eKomi Ltd ("e-Komi") op onze websites geïntegreerd. U kunt een beoordeling over uw ervaring met ons achterlaten via eKomi. Voor dit doel worden persoonlijke gegevens aan eKomi ter beschikking gesteld. eKomi neemt alle organisatorische en technische maatregelen om deze gegevens te beschermen. Deze gegevens worden opgeslagen en vervolgens verwijderd in overeenstemming met de wettelijke bewaartermijnen. Meer gedetailleerde informatie over de gegevensbescherming van eKomi vindt u op www.ekomi.de/de/datenschutz. U kunt te allen tijde bezwaar maken tegen dit gebruik van uw gegevens. Tijdens uw beoordeling via eKomi kunt u uw e-mailadres invullen, waarmee wij later contact met u kunnen opnemen over uw beoordeling. Op deze manier kunnen wij bijvoorbeeld reageren op uw individuele kritiek, uw vragen beantwoorden of andere hulp bieden. Wij willen u erop wijzen dat het verstrekken van uw e-mailadres vrijwillig is en is onderworpen aan de bepalingen inzake gegevensbescherming van onze onafhankelijke serviceprovider eKomi. Alleen eKomi is verantwoordelijk voor de behandeling van persoonlijke gegevens die u rechtstreeks aan eKomi verstrekt.

Op onze website worden cookies en Java script codes van het bedrijf Omikron Data Quality GmbH, Habermehlstr. 17, 75172 Pforzheim, Duitsland gedownload. Als u Java Script in uw browser heeft geactiveerd en geen Java Script blocker heeft geïnstalleerd, kan uw browser persoonlijke gegevens aan FACT-FINDER doorgeven. Meer informatie hierover vindt u in het privacybeleid van FACT-FINDER. Om het uitvoeren van Java Script code van FACT-FINDER helemaal te voorkomen, kunt u een Java Script blocker installeren (bijv. www. noscript.net of www.ghostery.com).

3.4.2. Webanalyse

3.4.2.1.a Gebruiksprofiel
Op deze website worden door de dienstverlener econda GmbH, Zimmerstr. 6, 76137 Karlsruhe, Duitsland, gegevens verzameld en bewaard waarvan gebruikersprofielen met behulp van pseudoniemen worden gemaakt. Deze gebruikersprofielen worden gebruikt om bezoekersgedrag te analyseren en worden geëvalueerd om onze website te verbeteren en aan te passen aan uw behoeften. Hiervoor kunnen cookies worden gebruikt. Dit zijn kleine tekstbestanden die lokaal worden opgeslagen op de computer van de websitebezoeker en ons in staat stellen hen te herkennen wanneer ze onze website opnieuw bezoeken. De gepseudonimiseerde gebruikersprofielen worden niet samengevoegd met persoonlijke gegevens over de drager van het pseudoniem zonder de uitdrukkelijke toestemming van de betrokken persoon, die afzonderlijk moet worden gegeven. U kunt te allen tijde bezwaar maken tegen het verzamelen en opslaan van gegevens voor webanalyse door de opslag van uw gegevens via deze link te blokkeren.

3.4.2.1.b
Deze website maakt gebruik van software van de serviceprovider GK Software SE, Waldstraße 7, 08261 Schöneck/Vogtland, Duitsland, om gegevens te verzamelen en op te slaan waaruit gebruikersprofielen met pseudoniemen worden aangemaakt. Deze gebruikersprofielen worden gebruikt om bezoekersgedrag te analyseren en worden geëvalueerd om onze website te verbeteren en aan te passen aan uw behoeften. Hiervoor kunnen cookies worden gebruikt. Dit zijn kleine tekstbestanden die lokaal worden opgeslagen op de computer van de websitebezoeker en ons in staat stellen hen te herkennen wanneer ze onze website opnieuw bezoeken. De gepseudonimiseerde gebruikersprofielen worden niet samengevoegd met persoonlijke gegevens over de drager van het pseudoniem zonder de uitdrukkelijke toestemming van de betrokken persoon, die afzonderlijk moet worden gegeven. De rechtsgrondslag voor bovengenoemde verwerkingen is artikel 6 para.1 onder f) GDPR. De verwerking van bestaande klantgegevens op deze manier voor onze eigen reclamedoeleinden of voor reclamedoeleinden van derden moet worden beschouwd als een legitiem belang. Gegevens worden maximaal 90 dagen opgeslagen; dit gebeurt niet volgens strikte principes en is gebaseerd op de vraag of opslag noodzakelijk is voor reclamedoeleinden. U kunt te allen tijde bezwaar maken tegen het verzamelen en opslaan van gegevens voor webanalyse door de opslag van uw gegevens via deze link te blokkeren.

3.4.2.2. Google Analytics
Wij gebruiken Google Analytics, een webanalysedienst van Google Inc. ("Google"), om onze website te ontwerpen en voortdurend te optimaliseren in overeenstemming met de vereisten op basis van artikel 6(1)(f) GDPR. In deze context worden gepseudonimiseerde gebruikersprofielen aangemaakt en cookies gebruikt. De door de cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website, zoals:

 • • Browser type/versie,
 • • gebruikt besturingssysteem,
 • • Referrer URL (de eerder bezochte pagina),
 • • Hostnaam van de computer die toegang heeft (IP-adres),
 • • Tijdstip van de serveraanvraag,

 

worden doorgestuurd naar een server van Google in de Verenigde Staten en daar opgeslagen. De informatie wordt gebruikt om het gebruik van de website te analyseren, om rapporten over de website-activiteit op te stellen en om andere diensten aan te bieden in verband met het gebruik van de website en het internet ten behoeve van marktonderzoek en het op de behoeften gebaseerde ontwerp van deze internetpagina's. Deze informatie kan ook worden doorgegeven aan derden als dit wettelijk verplicht is of als derden deze gegevens namens ons verwerken. Uw IP-adres wordt in geen geval samengevoegd met andere gegevens van Google. De IP-adressen worden geanonimiseerd zodat ze niet kunnen worden toegewezen (zogenaamde IP-masking).
U kunt het gebruik van cookies weigeren door in uw browser de daarvoor betreffende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet van alle mogelijkheden van deze website gebruik kunt maken. U kunt ook het verzamelen van door de cookie aangemaakte gegevens met betrekking tot uw gebruik van de website (inclusief uw IP-adres) en de verwerking van deze gegevens door Google voorkomen door deze browser-add-on te downloaden en te installeren. Er wordt een opt-out-cookie ingesteld om te voorkomen dat uw gegevens in de toekomst worden verzameld wanneer u deze website bezoekt. De opt-out-cookie is alleen geldig in deze browser en alleen voor onze website en wordt opgeslagen op uw apparaat. Als u de cookies in deze browser verwijdert, moet u de opt-out-cookie opnieuw instellen. Meer informatie over gegevensbescherming in verband met Google Analytics vindt u op de website van Google Analytics.

3.4.2.3 Google Signals
Wij gebruiken ook Google Signals met uw toestemming. Google-signalen zijn sessiegegevens van websites en apps die Google koppelt aan gebruikers die zijn aangemeld bij hun Google-account en die gepersonaliseerde advertenties hebben geactiveerd. In deze gevallen verzamelt Google Analytics aanvullende informatie over gebruikers (bijv. interesses en demografische gegevens) en levert gepersonaliseerde advertenties aan gebruikers op verschillende apparaten als onderdeel van remarketingcampagnes. Met Google Analytics kunnen wij rapporten maken met informatie over de leeftijd, het geslacht en de interesses van bezoekers op onze website. Deze gegevens kunnen echter niet worden toegewezen aan een specifieke persoon. De gegevens die door ons worden verzonden en gekoppeld zijn aan cookies worden na 90 dagen verwijderd. De bovenstaande gegevens worden verstrekt aan onze serviceprovider. Het kan echter niet worden uitgesloten dat die de gegevens doorgeeft aan gelieerde bedrijven in de VS (Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, VS; Alphabet Inc., 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, VS) om de bestelling uit te voeren. In dit geval bestaat het risico dat Amerikaanse autoriteiten toegang krijgen tot de gegevens die door Google zijn opgeslagen. Als Google uw gegevens in een land buiten de Europese Unie ("derde land") verwerkt, gebeurt dit op basis van de zogenaamde modelcontractbepalingen. Dit is een contract verstrekt door de EU-Commissie en de regels die het bevat, zorgen ervoor dat de verwerking van uw gegevens in het betreffende derde land voldoet aan de Europese normen voor gegevensbescherming. Desondanks bestaat het risico dat u in het derde land niet dezelfde rechten hebt als binnen de Europese Unie, in het bijzonder dat u geen recht hebt op rechtsmiddelen tegen toegang door autoriteiten. U kunt het contract bekijken onder de link. De voorwaarden voor gegevensverwerking voor het gebruik van Google-producten op basis van deze clausules zijn te vinden onder de link.
U kunt uw toestemming op elk gewenst moment met werking voor de toekomst intrekken door uw cookie-selectie hier aan te passen. De rechtmatigheid van de verwerking die is uitgevoerd op basis van de toestemming tot de herroeping blijft onaangetast. Meer informatie over gebruiksvoorwaarden en gegevensbescherming is te vinden op http://www.google.com/analytics/terms/nl.html of op https://www.google.de/intl/nl/policies/.

3.4.3. Targeting
De targetingmaatregelen die hieronder worden vermeld en door ons worden gebruikt, worden uitgevoerd op basis van artikel 6, para. 1, onder f), GDPR. Wij maken gebruik van targetingmaatregelen om ervoor te zorgen dat u op uw apparaten alleen advertenties te zien krijgt die gebaseerd zijn op uw werkelijke of vermeende interesses. Het is in uw en ons belang om u niet lastig te vallen met advertenties die u niet interesseren.

3.4.3.1. Onsite targeting
Onze website gebruikt cookies om informatie te verzamelen en te evalueren om advertenties te optimaliseren. Deze informatie omvat bijvoorbeeld gegevens over welke van onze producten u interesseren. De registratie en analyse zijn uitsluitend gepseudonimiseerd en stellen ons niet in staat om u te identificeren. In het bijzonder wordt de informatie niet samengevoegd met persoonlijke gegevens over u. Op basis van deze informatie kunnen wij u op onze website aanbiedingen laten zien die specifiek op uw interesses zijn afgestemd, zoals die voortvloeien uit uw eerdere gebruikersgedrag. De cookies hebben een levensduur van maximaal 180 dagen en worden daarna automatisch verwijderd.

3.4.3.2. Re-Targeting
Wij gebruiken ook re-targetingtechnologieën van Google Ireland Limited en Bing-advertenties van Microsoft Ireland Operations Limited. Hierdoor kunnen wij ons online aanbod aanpassen om het interessanter voor u te maken. Hiervoor wordt een cookie geplaatst waarmee interessegegevens worden verzameld onder een pseudoniem. Deze informatie wordt gebruikt om interessante advertenties over onze aanbiedingen weer te geven op de websites van onze partners. Er worden geen persoonlijke gegevens opgeslagen en er worden geen gebruikersprofielen samengevoegd met persoonlijke gegevens over u. De cookies worden voor een periode van 30 dagen opgeslagen en daarna automatisch verwijderd.

3.4.3.3. Affiliates
Wij werken samen met reclamepartners om het online aanbod op onze website nog interessanter voor u te maken. Voor dit doel worden ook cookies geplaatst door onze reclamepartners wanneer u onze website bezoekt (zogenaamde third-party cookies). Informatie over uw gebruikersgedrag en uw interesses wanneer u onze website bezoekt, wordt ook met pseudoniemen opgeslagen in de cookies van onze reclamepartners. In sommige gevallen wordt ook informatie verzameld die op andere websites werd verzameld voordat u onze site bezocht. Deze informatie wordt gebruikt om u op interesses gebaseerde advertenties van onze reclamepartners te tonen. Er worden geen persoonlijke gegevens opgeslagen en er worden geen gebruikersprofielen samengevoegd met persoonlijke gegevens over u. De cookie wordt voor een periode van 30 dagen opgeslagen en daarna automatisch verwijderd. U kunt de op interesses gebaseerde weergave van advertenties door onze reclamepartners voorkomen door de juiste cookie-instellingen in uw browser te selecteren (zie ook 3.4.1.).

3.4.3.4. Bezwaar/opt-out optie
U kunt de hierboven beschreven targetingtechnologieën voorkomen door de juiste cookie-instellingen in uw browser te kiezen (zie ook 3.4.1.).

3.4.4. Plug-ins voor sociale media
Wij gebruiken sociale plug-ins van de sociale netwerken Facebook en Instagram op onze website op basis van artikel 6 para. 1 onder f) GDPR om bekendheid te geven aan ons bedrijf. Het onderliggende reclamedoel moet worden beschouwd als een legitiem belang in de strekking van de GDPR. De verantwoordelijkheid voor een gegevensbeschermingsconforme werking moet worden gegarandeerd door de betreffende leverancier. Wij integreren deze plug-ins volgens de zogenaamde Shariff-methode om bezoekers van onze website zo goed mogelijk te beschermen.

3.4.4.1. Facebook
Onze website maakt gebruik van zogenaamde plug-ins van het sociale netwerk Facebook, dat wordt aangeboden door Meta Platforms Ireland Limited. De Facebook-plug-ins hebben een Facebook-logo of de toevoeging "Vind ik leuk" of "Delen". Een overzicht van de Facebook plug-ins en hun uiterlijk vindt u op de volgende link. Wanneer u een dergelijke plug-in activeert (eerste klik), maakt uw browser een rechtstreekse verbinding met de Facebook-servers. De inhoud van de plug-in wordt door Facebook rechtstreeks naar uw browser verzonden en in de pagina geïntegreerd. Door deze integratie ontvangt Facebook de informatie dat uw browser de betreffende pagina van onze website heeft bezocht, zelfs als u geen Facebook-profiel hebt of momenteel niet bent aangemeld bij Facebook. Deze informatie (inclusief uw IP-adres) wordt rechtstreeks van uw browser naar een Facebook-server in de VS verzonden en daar opgeslagen. Als u bent aangemeld bij Facebook, kan Facebook uw bezoek aan onze website direct koppelen aan uw Facebook-profiel. Als u interageert met de plug-ins, bijvoorbeeld door op de "Vind ik leuk"-knop te klikken, wordt deze informatie ook rechtstreeks naar een Facebook-server verzonden en daar opgeslagen. De informatie wordt ook gepubliceerd op uw Facebook-profiel en getoond aan uw Facebook-vrienden.

Het doel en de omvang van de gegevensverzameling en de verdere verwerking en het gebruik van de gegevens door Facebook, evenals uw rechten in dit verband en het instellen van opties om uw privacy te beschermen, kunt u vinden in de informatie van Facebook over gegevensbescherming. Als u niet wilt dat Facebook de verzamelde informatie over uw bezoek aan onze website direct koppelt aan uw Facebook-profiel, moet u uitloggen bij Facebook voordat u onze website bezoekt. U kunt het laden van Facebook-plug-ins ook volledig voorkomen met add-ons voor uw browser, bijvoorbeeld met de "Facebook Blocker".


3.4.4.2. Instagram
Onze website maakt gebruik van zogenaamde social plugins ("plugins") van Instagram, dat wordt beheerd door Instagram LLC, 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, VS ("Instagram"). De plugins zijn voorzien van een Instagram-logo, bijvoorbeeld in de vorm van een "Instagram-camera". Een overzicht van de Instagram plugins en hun verschijning vindt u hier.  Wanneer u een pagina op onze website opent die een dergelijke plugin bevat, maakt uw browser een rechtstreekse verbinding met de servers van Instagram. De inhoud van de plugin wordt door Instagram rechtstreeks naar uw browser verzonden en in de pagina geïntegreerd. Door deze integratie ontvangt Instagram de informatie dat uw browser de desbetreffende pagina van onze website heeft bezocht, zelfs als u geen Instagram-profiel hebt of momenteel niet bent aangemeld bij Instagram. Deze informatie (inclusief uw IP-adres) wordt rechtstreeks van uw browser naar een Instagram-server in de VS verzonden en daar opgeslagen. Als u bent ingelogd op Instagram, kan Instagram uw bezoek aan onze website direct koppelen aan uw Instagram-account. Als u met de plug-ins interageert, bijvoorbeeld door op de knop "Instagram" te klikken, wordt deze informatie ook rechtstreeks naar een Instagram-server verzonden en daar opgeslagen. De informatie wordt ook gepubliceerd op uw Instagram-account en weergegeven aan uw contacten daar. Het doel en de omvang van de gegevensverzameling en de verdere verwerking en het gebruik van de gegevens door Instagram, evenals uw rechten in dit verband en het instellen van opties om uw privacy te beschermen, kunt u vinden in de informatie van Instagram over gegevensbescherming: https://help.instagram.com/155833707900388/. Als u niet wilt dat Instagram de via onze website verzamelde gegevens rechtstreeks aan uw Instagram-account toewijst, moet u uitloggen bij Instagram voordat u onze website bezoekt. U kunt ook volledig voorkomen dat de Instagram-plugins worden geladen met add-ons voor uw browser, bijvoorbeeld met de scriptblokker "NoScript".


3.5. Ander gebruik

3.5.1. Een gebruikersaccount aanmaken
Wanneer u zich in onze webshop registreert om een gebruikersaccount aan te maken, moet u afgezien van uw e-mailadres en een wachtwoord ook uw adresgegevens invoeren. De rechtsgrondslag voor de verwerking in dit verband is artikel 6 para. 1 onder f) GDPR. De verwerking van gebruikersgegevens op deze manier om een geoptimaliseerd gebruik van onze webshop mogelijk te maken, moet worden beschouwd als een rechtmatig belang. Als u uw gebruikersaccount wilt verwijderen, ga dan naar "Online profiel verwijderen" binnen de account. Uw gebruikersaccount met alle opgeslagen gegevens wordt dan verwijderd. Als u een gebruikersaccount aanmaakt zonder een bestelling te plaatsen, wordt de account na twee jaar verwijderd.

3.5.2. Gebruik van het contactformulier
Als u een formulier in onze webshop gebruikt (bijvoorbeeld een contactformulier), worden uw gegevens niet in de webshop opgeslagen. Uw vraag wordt alleen als e-mail doorgestuurd naar de betreffende afdeling. De rechtsgrondslag voor bovengenoemde verwerkingen is artikel 6 para.1 onder f) GDPR. Het verwerken van contactgegevens voor het aanbieden van een contactformulier en het beantwoorden van vragen is te beschouwen als een gerechtvaardigd belang. Zodra uw verzoek is verwerkt, wordt de e-mail verwijderd.

3.5.3. Wedstrijden
Als u deelneemt aan een van onze prijsvragen, wordt de informatie (gegevens) die u in de prijsvraag verstrekt, gebruikt voor het organiseren van de prijsvraag, voor het doel dat in de aankondiging van de prijsvraag wordt genoemd en door middel van een extra vinkje of klik wordt aangegeven, en voor het verzenden van de nieuwsbrief. Tenzij anders vermeld in de deelnamevoorwaarden, worden de winnaars alleen bekendgemaakt met hun naam en woonplaats. De rechtsgrondslag voor de bovengenoemde verwerkingen is artikel 6 para. onder b) GDPR of artikel 6 para. 1 onder f) GDPR of artikel 6 para. 1 onder a) GDPR. Het bieden van de mogelijkheid om deel te nemen aan de marketingcampagne en het nakomen van verplichtingen jegens de deelnemer(s) is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij de betrokkene partij is; in elk geval moet het bieden van de mogelijkheid om deel te nemen aan de marketingcampagne worden beschouwd als een gerechtvaardigd belang.

3.5.4. Facebook fanpagina
Deze informatie maakt deel uit van het privacybeleid van MONA MODA GmbH, Industriestraße 20, 76684 Östringen (verantwoordelijke voor de verwerking) en is van toepassing op de volgende Facebook-pagina:www.facebook.com/mona.damesmode.
Voor het beheer van onze Facebook-fanpagina gebruiken wij het technische platform en de diensten van de exploitant van het sociale netwerk Facebook (Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ierland) en zijn wij samen met Facebook (Meta Platforms Ireland Limited) verantwoordelijk in de zin van artikel 4 nr. 7 van de Algemene verordening gegevensbescherming (GDPR). Wanneer u onze Facebook-pagina bezoekt, worden persoonlijke gegevens verwerkt door de verantwoordelijke personen.
Informatie over gegevensverwerking door MONA MODA is te vinden in onze informatie over gegevensbescherming. De functionaris voor gegevensbescherming van MONA MODA kan worden gecontacteerd op privacy@monamoda.nl.  Wij hebben overeenkomsten gesloten met Facebook waarin onder andere de voorwaarden voor het gebruik van onze Facebook fanpagina zijn geregeld. De gebruiksvoorwaarden van Facebook en de andere voorwaarden en richtlijnen die daar worden vermeld, zijn gezaghebbend. Informatie over de behandeling van persoonlijke gegevens door Facebook is te vinden in hun privacybeleid http://nl-nl.facebook.com/about/privacy.
Wij willen u erop wijzen dat u deze Facebookpagina en de functies ervan op eigen verantwoordelijkheid gebruikt. Dit geldt met name voor het gebruik van interactieve functies (zoals commentaar geven, delen, beoordelen). U kunt de informatie op deze pagina ook vinden op onze website www.monamoda.nl.
Wanneer u onze Facebook-pagina bezoekt, verzamelt Facebook onder andere uw IP-adres en andere informatie die in de vorm van cookies op uw pc wordt opgeslagen. Deze informatie wordt gebruikt om ons, als beheerder van de Facebook-pagina's, statistische informatie te verschaffen over het gebruik van de Facebook-pagina. Facebook geeft hierover meer informatie onder de volgende link: http://nl-nl.facebook.com/help/pages/insights.
De gegevens die in deze context over u worden verzameld, worden verwerkt door Meta Platforms Ireland Limited en kunnen worden overgedragen naar landen buiten de Europese Unie. Welke informatie Facebook ontvangt en hoe deze wordt gebruikt, wordt door Facebook in algemene termen beschreven in de richtlijnen voor gegevensgebruik. Daar vindt u ook informatie over hoe uw contact kunt opnemen met Facebook en de instellingsopties voor advertenties. De richtlijnen voor gegevensgebruik zijn beschikbaar op de volgende link: http://nl-nl.facebook.com/about/privacy. U kunt het volledige gegevensbeleid van Facebook hier vinden.
Facebook geeft niet onomstotelijk en duidelijk aan hoe het de gegevens van bezoeken aan Facebookpagina's voor eigen doeleinden gebruikt, in hoeverre activiteiten op de Facebookpagina worden toegewezen aan individuele gebruikers, hoe lang Facebook deze gegevens bewaart en of gegevens van een bezoek aan de Facebookpagina worden doorgegeven aan derden, en wij zijn hiervan niet op de hoogte.
Wanneer u een Facebook-pagina opent, wordt het IP-adres dat aan uw eindapparaat is toegewezen, doorgegeven aan Facebook. Volgens Facebook wordt dit IP-adres geanonimiseerd (voor "Duitse" IP-adressen) en na 90 dagen verwijderd. Facebook slaat ook informatie op over de eindapparaten van zijn gebruikers (bijvoorbeeld als onderdeel van de functie "aanmeldingsmeldingen"); Facebook kan op die manier IP-adressen toewijzen aan individuele gebruikers.
Als u momenteel bent aangemeld bij Facebook als gebruiker, wordt een cookie met uw Facebook-ID opgeslagen op uw eindapparaat. Hierdoor kan Facebook achterhalen dat u deze pagina hebt bezocht en hoe u deze hebt gebruikt. Dit geldt ook voor alle andere Facebookpagina's. Facebook-knoppen die in websites zijn geïntegreerd, stellen Facebook in staat uw bezoeken aan deze websites te registreren en toe te wijzen aan uw Facebook-profiel. Deze gegevens kunnen worden gebruikt om u inhoud of reclame op maat aan te bieden.
Als u dit wilt voorkomen, moet u uitloggen bij Facebook of de functie "ingelogd blijven" uitschakelen, de cookies op uw apparaat verwijderen en uw browser sluiten en opnieuw opstarten. Op deze manier wordt Facebook-informatie die kan worden gebruikt om u direct te identificeren, verwijderd. Hierdoor kunt u onze Facebook-pagina gebruiken zonder uw Facebook-ID prijs te geven. Wanneer u interactieve functies op de site opent (zoals liken, reageren, delen, berichten sturen, enz.), verschijnt er een inlogscherm van Facebook. Na het inloggen bent u weer herkenbaar voor Facebook als een specifieke gebruiker.
Informatie over hoe u informatie over u kunt beheren of verwijderen, vindt u op de volgende ondersteuningspagina's van Facebook: https://nl-nl.facebook.com/about/privacy.
Als aanbieder van de informatiedienst kunnen wij ook gegevens verzamelen en verwerken in overeenstemming met ons privacybeleid. U vindt een link naar de huidige versie van het privacybeleid onder "Gegevensbescherming" op onze Facebook-pagina.

4. Ontvangers buiten de EU

Met uitzondering van de verwerking beschreven onder 3.4, geven wij uw gegevens niet door aan ontvangers buiten de Europese Unie of de Europese Economische Ruimte. De verwerking vermeld onder 3.4. zorgt ervoor dat gegevens worden verzonden naar de servers van de aanbieders van tracking- en targetingtechnologieën die door ons zijn aangesteld. Deze servers bevinden zich in de Verenigde Staten. De gegevensoverdracht vindt plaats op basis van zogenaamde modelcontractbepalingen van de Europese Commissie. U kunt een exemplaar van deze standaardcontractbepalingen bij ons opvragen. Stuur hiervoor een brief en een gefrankeerde envelop naar het adres onder punt 2.

5. Uw rechten

5.1. Overzicht
Afgezien van het recht om uw aan ons gegeven toestemming in te trekken, hebt u de volgende aanvullende rechten als aan de respectieve wettelijke vereisten wordt voldaan:  

 • • Recht op informatie over uw persoonlijke gegevens die door ons zijn opgeslagen in overeenstemming met artikel 15 GDPR,
 • • Recht op rectificatie van onjuiste gegevens of aanvulling van juiste gegevens in overeenstemming met artikel 16 GDPR,
 • • Recht op het wissen van uw door ons opgeslagen gegevens in overeenstemming met artikel 17 GDPR,
 • • Recht om de verwerking van uw gegevens te beperken in overeenstemming met artikel 18 GDPR,
 • • Recht op gegevensoverdraagbaarheid conform artikel 20 GDPR.

 

5.2. Recht van bezwaar
Onder de voorwaarden van artikel 21 (1) GDPR kan bezwaar worden gemaakt tegen gegevensverwerking om redenen die voortvloeien uit de bijzondere situatie van de betrokkene.
Het bovenstaande algemene recht op bezwaar is van toepassing op alle verwerkingsdoeleinden die in deze gegevensbeschermingsinformatie worden beschreven en die worden verwerkt op basis van artikel 6, para. 1, onder f) GDPR. In tegenstelling tot het speciale recht om bezwaar te maken tegen gegevensverwerking voor reclamedoeleinden (zie 3.3.3 hierboven), zijn wij onder de GDPR alleen verplicht om een dergelijk algemeen bezwaar uit te voeren als u ons redenen van doorslaggevend belang geeft (bijv. een mogelijk gevaar voor het leven of de gezondheid). Het is ook mogelijk om met de toezichthoudende autoriteit die verantwoordelijk is voor MONA MODA, de Autoriteit Persoonsgegevens contact op te nemen.

6. Gegevensbeveiliging
Alle gegevens die u persoonlijk verzendt, inclusief uw betalingsgegevens, worden verzonden met behulp van de algemeen aanvaarde en veilige SSL-standaard (Secure Socket Layer). SSL is een veilige en bewezen standaard die bijvoorbeeld ook wordt gebruikt bij online bankieren. U herkent een beveiligde SSL-verbinding aan de s achter http (dus https://...) in de adresbalk van uw browser of aan het slotsymbool onderin uw browser.

Wij gebruiken ook geschikte technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen om uw persoonlijke gegevens die door ons zijn opgeslagen te beschermen tegen manipulatie, gedeeltelijk of volledig verlies en tegen ongeautoriseerde toegang door derden. De genomen maatregelen zijn bedoeld om de vertrouwelijkheid en integriteit van uw gegevens te garanderen en de beschikbaarheid en veerkracht van de systemen en diensten bij de verwerking van uw gegevens op de lange termijn te waarborgen. Ze moeten ook de beschikbaarheid van gegevens en de toegang ertoe snel herstellen in het geval van een fysiek of technisch incident. Onze beveiligingsmaatregelen worden voortdurend verbeterd in lijn met technologische ontwikkelingen.